Inwestycje

W ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego RPO WL 2007-2013

Oś I: Przedsiębiorczość i innowacje Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw
Projekt Nr 08.12-WND-RPLU.01.02.00-06-879/13

Tytuł: Wzrost konkurencyjności firmy Wydawnictwo PRO-INFO Anna Winiarczyk poprzez dywersyfikację usług

Głównym nadrzędnym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację usług tj. wprowadzeniu nowych usług, wzmocnienie marki firmy, poprawienie jakości zarządzania.

Osiągnięcie tego celu przyczyni się do realizacji celu RPO WL na lata 2007-2013 jakim jest podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny, prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu. Podstawowym założeniem realizacji RPO WL jest rozwijanie konkurencyjności obszarów
o największym potencjale społeczno-gospodarczym.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach RPO WL mają za zadanie stworzyć obszarom cechujących się największymi możliwościami rozwojowymi warunki do konkurowania w układzie krajowym
i europejskim, a także stymulować wzrost gospodarczy, również na obszarach słabiej się rozwijających. Realizacja projektu idealnie wpisuje się w/w założenia RPO WL 2007-2013.

Dzięki realizacji projektu Firma osiągnie potencjał stawiający ją w czołówce firm tej branży
w regionie. Da to doskonały punkt wyjścia do dalszego rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy.

grafika projekt